• en
    • en

Европейски университети

Целта на инициативата е да се осигури възможност на студентите да получат образователно-квалификационна степен чрез комбиниране на обучение в няколко държави членки, както и да се допринесе за международната конкурентоспособност на европейските университети.

Основните принципи, на които следва да се основават „европейските университети“ са:

  • съюзи от институции за висше образование, създадени на принципа „отдолу-нагоре“ (“bottom-up”);
  • възможност за участие от страна на всички видове институции за висше образование;
  • географски баланс;
  • социално включване.

В дългосрочен план пред „европейските университети“ се поставят следните цели:

  • постигане на по-единен и по-силен Европейски съюз, отворен за широкия свят, чрез изграждане на доверие между институциите за висше образование в целия ЕС;
  • насърчаване на общите европейски ценности и укрепване на европейската идентичност чрез обединяване на ново поколение европейци, които могат да си сътрудничат и да работят в различни европейски и глобални култури, на различни езици и отвъд граници, сектори и академични дисциплини;
  • постигане на значителен напредък по отношение на качеството, производителността, привлекателността и конкурентоспособността на европейските институции за висше образование и принос към европейската икономика на знанието, заетостта, културата и благосъстоянието чрез най-добро прилагане на иновативни педагогически практики и стремеж да се превърне в реалност т. нар. „четиристранна спирала за иновации“ (quadruple helix) – моделът включва институции за висше образование, представители на индустрията, правителството и гражданското общество). „Европейските университети“ ще бъдат ключови фактори за промяна в системите на висшето образование, научните изследвания и иновациите в Европа и тяхната насоченост към обществото и икономиката.

Целта на инициативата е да доведе до нови промени в политиките в областта на висшето образование. Европейската комисия ще работи заедно с националните власти, за да преодолее правните бариери, с които могат да се сблъскат институциите за висше образование по време на прилагането на проекта. Ще се проучи и възможността за присъждане на европейска образователна степен в резултат на проведеното обучение.

Повече информация за възможностите и кандидатстването по инициативата може да намерите тук.