• en
    • en

Дейности „Жан Моне“

Дейностите „Жан Моне“ са насочени към стимулиране на отлични постижения в преподаването и научните изследвания в областта на изследванията на Европейския съюз в световен мащаб. Дейностите също така насърчават диалога между академичния свят и политиците, по-специално с цел подобряване на управлението на политиките на ЕС.

Изследванията на Европейския съюз включват изучаването на Европа в нейната цялост, като се обръща специално внимание на процеса на европейска интеграция както вътрешен, така и във външен аспект. Дисциплината обхваща и ролята на ЕС в глобализирания свят и насърчаването на активно европейско гражданство и диалог между хората и културите.

Какви са очакваните резултати?

За участниците:

  • повишаване на пригодността за наемане на работа и подобряване на перспективите за професионално развитие за младите дипломирани специалисти чрез включване или укрепване на европейско измерение в техните специалности;
  • повишен интерес към разбирането на Европейския съюз, което води до по-активно гражданство;
  • подкрепа за млади изследователи (получили докторска степен през последните пет години) и професори, които искат да провеждат изследвания и преподаване по темите за ЕС;
  • повишаване на възможностите на академичния състав по отношение на професионалистите и кариерното развитие.

За участващите организации:

  • увеличен капацитет за преподаване и изследване по въпроси на ЕС;
  • увеличено разпределение на финансовите ресурси за преподаване и научни изследвания по теми от ЕС в рамките на институцията;
  • по-модерна, динамична, ангажирана и професионална среда в организацията; готовност да бъдат интегрирани добрите практики и новите субекти на ЕС в дидактични програми и инициативи, отвореност за взаимодействие с други организации.

Дейностите „Жан Моне“ се администрират централизирано от Изпълнителна агенция „Oбразование, аудио-визия и култура“ (ЕАСЕА) към Европейската комисия.

Повече информация  е налична на следния адрес:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en