• en
    • en

Алианси на познанията

Алиансите на познанието са международни проекти, насочени към сътрудничество между висшите учебни заведения и бизнеса. Те имат за цел да укрепят иновационния капацитет на Европа и да засилят иновациите във висшето образование и бизнеса.

Тези проекти насърчават:

  • разработване на нови, иновативни и мултидисциплинарни подходи за преподаване и учене;
  • стимулиране на предприемачеството и предприемаческите умения на преподавателския състав във висшето образование и персонала на компаниите;
  • улесняване на обмена, потока и съвместното създаване на знания.

Алиансите на познанието са насочени към сътрудничество между организации, базирани в програмни държави. Организации от партньорски държави също могат да участват като партньори (а не като кандидати), ако те носят съществена добавена стойност за проекта. Проектите са отворени за всяка дисциплина, сектор и междусекторно сътрудничество.

Проектите за алианси на знанието се администрират централизирано от Изпълнителна агенция „Образование, аудио-визия и култура“ (ЕАСЕА) към Европейската комисия.

Повече информация е налична на следния адрес:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge-alliances_en

За допълнителна информация относно легитимните програмните и партньорските страни, моля, вижте Ръководството за Програма „Еразъм+“.