Изграждане на капацитет в областта на професионалното образование и обучение

Посока и цели

В рамките на Програма „Еразъм+“ се отпуска финансиране и за т.нар. „Централизирани дейности“, които се администрират от Европейската изпълнителна агенция “Образование и култура” (EACEA).

Проектите за изграждане на капацитет целят международно сътрудничество, основано на многостранни партньорства между организации с дейност в областта на ПОО, в държави — членки на ЕС, трети държави, асоциирани към Програмата, и трети държави, които не са асоциирани към Програмата. Имат за цел да се подкрепят релевантността, достъпността и отзивчивостта на институциите и системите за ПОО в трети държави, които не са асоциирани към Програмата, като двигатели на устойчиво социално-икономическо развитие.

Инициативи

Чрез съвместни инициативи, с които се насърчава сътрудничеството в различни региони на света, това действие е насочено към увеличаване на капацитета на доставчиците на ПОО — особено в областта на управлението, приобщаването, осигуряването на качеството и иновациите — така че те да бъдат по-добре подготвени да се ангажират със сдруженията на частния сектор/предприятията/стопанските сдружения за проучване на възможностите за заетост и съвместно разработване на адекватни интервенции за ПОО. Международните партньорства следва да допринасят за подобряване на качеството на ПОО в третите държави, които не са асоциирани към програмата, по-специално чрез подобряване на капацитета на персонала и учителите в ПОО, както и чрез укрепване на връзката между доставчиците на ПОО и пазара на труда.

Повече информация за дейността „Изграждане на капацитет в областта на професионалното образование и обучение“, административните правила, сроковете и възможностите за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на Европейската изпълнителна агенция “Образование и култура”.