Партньорства за иновации

Посока и цели

В рамките на Програма „Еразъм+“ се отпуска финансиране и за т.нар. „Централизирани дейности“, които се администрират от Европейската изпълнителна агенция “Образование и култура” (EACEA).

Партньорствата за иновации подкрепят проекти, с които се цели да се постигне системно въздействие на европейско равнище, чрез капацитета си за внедряване на резултатите от проекта в европейски мащаб и/или прехвърлянето им в различни тематични или географски контексти. Те са съсредоточени върху тематични области от стратегическо значение за растежа, конкурентоспособността и социалното сближаване в Европа.

Този вид партньорства обхващат следните действия:

Алианси за иновации

Дейността насърчава сътрудничеството и обмена на знания между висшето образование, професионалното образование и обучение (първоначално и продължаващо) и общата социално-икономическа среда, включително сферата на научните изследвания. Чрез тях се цели и подкрепа за предоставянето на нови умения, и преодоляване несъответствията между търсените и предлаганите умения чрез разработване, и създаване на нови учебни програми за висшето образование (ВО) и професионалното образование и обучение (ПОО), като се подкрепя развитието на инициативност и предприемачески нагласи в ЕС.

Проекти, ориентирани към развитието в бъдещето

Проектите, ориентирани към развитието в бъдещето са широкомащабни дейности, целящи да се определят, разработват, тестват и оценяват иновативни подходи (в политиката) с потенциал за интегриране, като по този начин се подобряват системите за образование и обучение. Насърчават иновациите, креативността и участието, както и социалното предприемачество в различни области на образованието и обучението и между отделните сектори.

Повече информация за дейността „Партньорства за иновации“, административните правила, сроковете и Възможностите за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на Европейската изпълнителна агенция “Образование и култура”

Изграждане на капацитет в областта на висшето образование