Партньорства за високи постижения

Цел

По Програма „Еразъм+“ се отпуска финансиране и за т.нар. „Централизирани дейности“, които се администрират от Европейската изпълнителна агенция “Образование и култура” (EACEA).

Партньорствата за високи постижения подкрепят проекти с дългосрочна устойчива перспектива.

 

Дейности

В рамките на този вид партньорства са допустими следните действия:

 

Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение (ЦВППОО):

Тази дейност подкрепя постепенното създаване и развитие на международни мрежи за сътрудничество на Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение, които допринасят за създаването на екосистеми от умения за иновации, регионално развитие и социално приобщаване на национално и международно ниво, сближаване и изравняване качеството на предоставяното образование и обучение.

„Еразмус Мундус“:

  • Съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“
  • Мерки за разработване на съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“.

Повече информация за дейността „Партньорства за високи постижения“, административните правила, сроковете и Възможностите за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на Европейската изпълнителна агенция “Образование и култура”

Партньорства за иновации