Ключова дейност 3: Подкрепа за разработване на политики и за сътрудничество

Посока

Ключова дейност 3 предоставя подкрепа за сътрудничество в областта на политиките на ниво Европейски съюз, като по този начин допринася за прилагането на съществуващите политики и за разработването на нови политики, които могат да доведат до модернизация и реформи на ниво ЕС и на системно равнище в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

Дейностите, изпълнявани в рамките на това ключова дейност, са насочени към:

 • подготовка и подкрепа за изпълнението на политическата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта чрез улесняване на управлението и функционирането на отворените методи на координация;
 • осъществяване на европейски експериментални инициативи в областта на политиката, водени от публични органи на високо равнище и включващи пробни дейности за мерки на политиката в няколко държави въз основа на надеждни методи за оценка;
 • събиране на факти и знания за системите и политиките в областта на образованието, обучението, младежта и спорта на национално и европейско равнище с цел да се улесни обоснованото изготвяне на политики;

Цели

 • улесняване на прозрачността и признаването на уменията и квалификациите, както и на трансфера на кредити, стимулиране на осигуряването на качеството, прилагане на цифрови квалификации, подкрепа на валидирането на неформалното и информалното учене, управлението на уменията и професионалното ориентиране;
 • насърчаване на диалог относно политиката със заинтересованите страни в рамките на Европейския съюз и извън него чрез конференции, събития и други дейности, включващи лица, разработващи политики, практикуващи специалисти и други заинтересовани страни в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, с цел да се повишава осведомеността относно съответните европейски политически програми и да се популяризира Европа като отлична дестинация за обучение и научни изследвания.
 • подобряване на изпълнението на програмата в качествено отношение чрез улесняване на трансфера на знания и практики между националните агенции, достъп на националните агенции и на Комисията до ресурси от аналитични центрове, които позволяват разработването на дейности и стратегии за изпълнение на програмата в по-изявена връзка с развитието на политиките, осигуряване на инструменти за по-добро използване на потенциала за взаимодействие и взаимно допълване;
 • предоставяне на възможности за хората на всеки етап от живота да получават опит от учене в чужбина в рамките на своята област на компетентност, като например публично управление, селско стопанство и развитие на селските райони, нови технологии, предприятия и др.;
 • допускане на изпълнителните органи по програмата „Еразъм+“ да действат като модератори за увеличаването на мащаба на проектите по програмата „Еразъм+“ за кандидатстване за безвъзмездни средства или развитие на взаимодействия чрез подкрепа от европейските структурни и инвестиционни фондове, управлявани на национално и регионално равнище, рамковата програма за научни изследвания и иновации и програмите, свързани с миграцията, сигурността, правосъдието и гражданството, здравеопазването и културата;
 • подкрепа за събития, кампании и други дейности, които ще информират гражданите и организациите за програмата „Еразъм+“ и политиките на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта;
 • принос за откриването и разпространението на добри практики и на примери за успех сред подкрепените проекти, за да им се даде по-голяма видимост и да се разшири тяхното прилагане на местно, национално и европейско равнище.

Какви дейности се подкрепят?

Въз основа на настоящото ръководство за програмата се реализира следната дейност:

 • Обединена европейска младеж

Дейността се управлява от Европейската изпълнителната агенция за образование и култура (EACEA).

Ключова дейност 3 обхваща много други дейности в подкрепа на реформирането на политиките в областите на образованието, обучението и младежта, които се изпълняват пряко от Европейската комисия или чрез специални покани за представяне на предложения, управлявани от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура ЕАСЕА. Тези дейности са групирани в следните раздели:

 • Подкрепа за развитието на европейската политика
 • Подкрепа за инструментите и мерките на Съюза, които насърчават качеството, прозрачността и признаването на уменията, компетентностите и квалификациите;
 • Политически диалог и сътрудничество с ключови заинтересовани страни и международни организации;
 • Мерки, които допринасят за качествено и приобщаващо изпълнение на програмата;
 • Сътрудничество с други инструменти на Съюза и подкрепа за други политики на Съюза;
 • Дейности за разпространение и повишаване на осведомеността.

Повече информация относно подкрепяните дейности ще намерите на уебсайтовете на Европейската комисия и на Изпълнителната агенция.

ТСА обучения