Инициатива „Жан Моне“

Посока

В рамките на Програма „Еразъм+“ се отпуска финансиране и за т.нар. „Централизирани дейности“, които се администрират от Европейската изпълнителна агенция “Образование и култура” (EACEA).

Инициативата „Жан Моне“ предлага възможности в областта на висшето образование и в други области на образованието и обучението, допринасяйки за разпространението на знания по въпросите на интеграцията в Европейския съюз.

Подкрепят се следните действия:

  • Дейности по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование
  • Дейности по инициативата „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението

Запознаването с целите и функционирането на Европейския съюз е важна част от насърчаването на активното гражданство и общите ценности за свобода, толерантност и недискриминация.
Общата цел е да се насърчи по-доброто разбиране на Европейския съюз и функционирането на неговите институции както в общото образование, така и в професионалното образование и обучение (нива 1—4 по ISCED) и да се обърне внимание на широко разпространената липса на познания за Европейския съюз и на изобилието от дезинформация, които от своя страна увеличават разочарованието на хората от Съюза и неговите политики.

Цели

1. Обучение на учители по инициативата „Жан Моне“

Цели се предоставяне възможност на учителите в училищата и на организациите / институциите, предоставящи на професионално образование и обучение (ПОО) да развиват нови умения, да преподават и да се ангажират по въпроси, свързани с ЕС, като по този начин ще получават повече възможности чрез по-доброто разбиране на ЕС и неговото функциониране. Дейностите за обучение на учители ще подпомагат образователния персонал в училищата и доставчиците на ПОО (нива 1—4 по ISCED).

2. Инициативи за запознаване с ЕС в други области на образованието и обучението

Цели се подкрепа за училищата и институциите за професионално образование и обучение (ПОО) — нива 1—4 по ISCED, за предоставяне специфично съдържание по теми, свързани с ЕС (демокрация, история на ЕС, как функционира ЕС, културно многообразие и други). Дейностите следва да се провеждат по време на учебната година и могат да включват седмици по проекта, проучвателни посещения, както и други ангажиращи дейности. Дейностите ще се предлагат от училищата и институциите за ПОО (нива 1—4 по ISCED). Те могат да разработват и предоставят съдържание по въпросите на ЕС и да създават опит от учене самостоятелно или с подкрепата на институции за висше образование или други съответни организации (НПО, сдружения и др.). Дейностите, организирани в този раздел, ще дадат тласък на ученето за Европейския съюз по вдъхновяващ начин. Те ще помогнат на учениците да укрепят чувството си за принадлежност към ЕС, влиянието, което той оказва върху живота им, и разбирането си за механизмите и политиките на ЕС.

  • Ориентационен дебат по инициативата „Жан Моне“ (висше образование и други области на образованието и обучението

Още информация

3. Мрежи „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението

Чрез мрежите от училища и институции за професионално образование и обучение (ПОО) — нива 1—4 по ISCED, и/или институции за висше образование, предоставящи обучение/образование на учители, следва да се придаде международен аспект на новото направление „Жан Моне“ и да се създават възможности за обмен на добри практики и опит от съвместно преподаване в група държави. Дейностите ще подпомогнат създаването на общо разбиране за методологиите за учене по въпроси на Европейския съюз сред практикуващите специалисти, работещи в различни условия, изправени пред различни предизвикателства и ограничения, произтичащи от националните законодателства и структурата на учебните програми.

Повече информация за Инициативата „Жан Моне“, административните правила, сроковете и възможностите за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на Европейската изпълнителна агенция “Образование и култура”.

Партньорства за високи постижения