Изграждане на капацитет в областта на младежта

Цел

Проектите за изграждане на капацитет са международни проекти за сътрудничество, основани на многостранни партньорства между организации, чиято дейност е свързана с областта на младежта, в държави по програмата и трети държави, които не са асоциирани към програмата. Те имат за цел да се подкрепят международното сътрудничество и диалогът относно политиката в областта на младежта и неформалното учене като двигатели на устойчиво социално-икономическо развитие и благополучие на младежките организации и младежите.

Дейността цели:

 • повишаване на капацитета на организациите, работещи с младежи извън формалното учене;
 • насърчаване на дейности за неформално учене, изрично насочени към младежи с по-малко възможности, в трети държави, които не са асоциирани към програмата, с цел подобряване на равнището на компетентностите на участниците и осигуряване на активното участие на младежите в обществото;
 • подкрепа за развитието на младежката работа в трети държави, които не са асоциирани към програмата, като се подобрява нейното качество и признаване;
 • насърчаване на разработването, изпитването и реализацията на схеми и програми за неформална образователна мобилност в трети държави, които не са асоциирани към програмата;
 • допринасяне за изпълнението на стратегията на ЕС за младежта (2019—2027 г.), включително на 11-те европейски цели за младежта и плана за действие за младежта във външната дейност на ЕС;
 • насърчаване на сътрудничеството между различни региони в света чрез съвместни инициативи;
 • засилване на взаимодействията и взаимното допълване с формалните образователни системи и/или пазара на труда

Дейности

Предложените дейности трябва да са пряко свързани с общите и специфичните цели на действието, т.е. те
трябва да съответстват на една или повече от тематичните области, изброени по-горе, и да са изложени в
описание на проекта, което обхваща целия период на изпълнение. Накрая, в контекста на това международно
действие в световен мащаб дейностите по проекта трябва да се съсредоточат върху изграждането и укрепването
на капацитета на младежките организации и младежите главно в трети държави, които не са асоциирани към
програмата, обхванати от действието.

Финансираните проекти ще могат да интегрират широк спектър от сътрудничество, обмен, комуникация и
други дейности, които:

 • допринасят за насърчаването на диалог относно политиката, сътрудничеството, работата в мрежа и обмена на практики;
 • насърчават стратегическото сътрудничество между младежки организации, от една страна, и публични органи, по-специално в допустимите трети държави, които не са асоциирани към програмата;
 • насърчават сътрудничеството между младежките организации и организациите, чиято дейност е свързана с областите на образованието и обучението, както и с организации от пазара на труда;
 • повишават капацитета на младежките съвети, младежките платформи и органите на местната, регионалната и националната администрация, работещи в областта на младежта, по-специално в допустимите трети държави, които не са асоциирани към програмата;
 • повишават капацитета за управление и иновации, ръководните умения и интернационализацията на младежките организации, по-специално в допустимите трети държави, които не са асоциирани към програмата;
 • подкрепят разгръщането на информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността, както и разработването на информационни, комуникационни и медийни инструменти;
 • подпомагат разработването на методи, инструменти и материали за работа с младежи, включително
  насърчаване на инициативи за съвместно създаване и съвместно проектиране на проекти, позволяващи принос на участниците при създаването на проектите;
 • създават нови форми на младежка работа и осигуряват обучение и подкрепа; улесняват неформалната образователна мобилност.

 

Повече информация за дейността „Изграждане на капацитет в областта на младежта“, административните правила, сроковете и възможностите за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на Европейската изпълнителна агенция “Образование и култура”.

Изграждане на капацитет в областта на професионалното образование и обучение