Харта на клиента

Основната цел

Основната цел на настоящата Харта на клиента е да подобри достъпа и качеството на административните услуги, предлагани от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).
Предназначението на Хартата на клиента е да помогне на гражданите да се запознаят с функциите и видовете услуги, предлагани от ЦРЧР, със своите права, за да изискват по-добро и качествено обслужване и зачитането им от служителите на ЦРЧР.

Хартата на клиента на ЦРЧР подпомага и работата на служителите в администрацията чрез ясното дефиниране на предоставяните услуги и ги насърчава към любезно и отзивчиво поведение към потребителите на административните услуги.

Получаване на информация

Всяко лице може да получи информация чрез някой от следните начини:

 • Посещение на място в ЦРЧР, адрес: гр. София, ул. “Граф Игнатиев” № 15.
 • На телефони: 02/9155010
 • По пощата на адрес: София, ул. “Граф Игнатиев” № 15, етаж 4;
 • От информационно табло, което се намира на адрес: София, ул. “Граф Игнатиев” № 15, етаж 4;
 • Чрез интернет портал – www.hrdc.bg, раздел „Административни услуги“;
 • Чрез електронна поща на адрес: hrdc@hrdc.bg
 • По факс – 02/9155049

Административното обслужване на ЦРЧР се намира на адрес: гр. София, ул. “Граф Игнатиев” № 15, ет. 4, с работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден.

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА
НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ
1. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
- Кодекс за социално осигуряване.
- Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.
- § 1, т. 2 ”в”от Допълнителните разпоредби от Закона за администрацията.
2. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
- Кодекс за социално осигуряване.
- Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.
- § 1, т.2 ”в” от Допълнителните разпоредби на Закона за администрацията.
3. Предоставяне на достъп до обществена информация
Закон за достъп до обществена информация.
4. Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
§ 1, т.2 ”в” от Допълнителните разпоредби на Закона за администрацията във връзка с чл. 5, ал.7 от Кодекс за социално осигуряване и във връзка с чл.40 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.

Задължителни стандарти

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ЦРЧР

Административното обслужване в ЦРЧР се осъществява при спазване на следните задължителни стандарти за качество:

 • при изпълнение на служебните си задължения всеки служител на ЦРЧР носи отличителен знак.
 • при водене на телефонни разговори служителите на ЦРЧР задължително се идентифицират;
 • срокът за отговор на запитвания, постъпили по пощата и по електронната поща, е до 14 дни, освен ако в нормативен акт не е определен друг срок;
 • времето за чакане при получаване на информация и/или обработване на документи във връзка с административното обслужване при посещение за административно обслужване е не повече от 20 мин. В случай че за отделни услуги се налага удължено време за чакане, в обработката на документи се включва и друго лице от дирекция АПДУС.
 • в служебните помещения, където се осъществява административно обслужване, се осигуряват места за сядане и подходящи условия за възрастни хора и бременни жени.
 • заявяване на административните услуги, предлагани от ЦРЧР, устно, което се отразява в протокол.
 • заявяване на административна услуга и получаване на документи чрез лицензиран пощенски оператор или чрез комбинация от форми.
 • документи, налични в ЦРЧР или в друг орган, се изискват служебно.

Общи стандарти

ОБЩИ СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ЦРЧР

При осъществяване на административното обслужване в ЦРЧР се спазват следните общоприети стандарти и принципи:

 • Опазване на данните и личната информация на потребителите на административни услуги, станали известни при или по повод изпълнението на служебните задължения.
 • Вежливо, любезно и отзивчиво отношение към потребителите.
 • Конфиденциалност по отношение на поставените въпроси.
 • Равнопоставеност на всички потребители чрез предоставяне на еднакъв достъп до услугите, независимо от социално положение, образование, пол, възраст, етническа принадлежност, религиозни убеждения.
 • Предоставяне на ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация за решаване на проблема на всеки потребител.
 • Прозрачност на административното обслужване.
 • Коректност по отношение спазване на сроковете за извършване на всяка административна услуга.
 • Достъпни начини за подаване на предложения, сигнали и друга информация.

Собствени стандарти

СОБСТВЕНИ СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ЦРЧР

В ЦРЧР се прилагат следните собствени стандарти за административно обслужване:

 • Професионализъм в работата.
 • Адаптивност в различни ситуации.
 • Предоставяне на достоверна, систематизирана и пълна информация на потребителите на административни услуги на ЦРЧР.
 • Противодействие на корупционни прояви и други неправомерни действия.
 • Избягване на конфликтни ситуации, а при възникването им – предприемане на бързи мерки за преодоляването им.
 • Търсене на алтернативно решение на проблема на потребителите.

Начини за допитване

НАЧИНИ ЗА ДОПИТВАНЕ ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ЦРЧР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ

Обратната връзка с потребителите на административни услуги на ЦРЧР се осъществява чрез събиране и анализ на предложения, сигнали, похвали и оплаквания.

Средствата за осъществяване на обратната връзка с потребителите са анкетна карта, кутия за мнения и препоръки, телефон и интернет.

Информацията, получена от обратната връзка с потребителите на административни услуги на ЦРЧР, се анализира и измерената удовлетвореност се обсъжда и консултира с неправителствени организации на гражданите и бизнеса и с представители на гражданското общество и се предприемат действия за подобряване на административното обслужване. В началото на всяка година на сайта на институцията се публикува обобщена информация за административното обслужване на ЦРЧР.

Права на потребителите и организация на работата със сигнали

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ЦРЧР

Всеки потребител на административните услуги на ЦРЧР е в правото си свободно да изрази мнение, предложение, похвала за добро изпълнение и критика за неизпълнение на общите и собствени стандарти на административното обслужване на ЦРЧР чрез анкетна карта, кутия за мнения и препоръки, телефон и интернет.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА СЪС СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подаването на искания, сигнали и предложения се осъществява в звеното за административно обслужване на ЦРЧР, адрес: София, ул. “Граф Игнатиев” № 15, ет. 4, в рамките на работното време: 09:00 ч. – 17:30 ч. Подадените искания, сигнали и предложения се завеждат съгласно действащата в администрацията номенклатура.

На всички подадени искания, сигнали и предложения се отговаря в сроковете, определени в Административнопроцесуалния кодекс.

Осъществяване на административно обслужване

АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ЦРЧР СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА:

 1. Конституция на Република България;
 2. Закон за администрацията;
 3. Административнопроцесуален кодекс;
 4. Закон за достъп до обществена информация;
 5. Закон за защита на личните данни;
 6. Закон за защита срещу дискриминацията;
 7. Закон за защита на класифицираната информация;
 8. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
 9. Други нормативни актове касаещи дейността на ЦРЧР.
Административни услуги, извършвани от ЦРЧР
Защита на личните данни в Център за развитие на човешките ресурси