Статистика 2015

Ключова дейност Сектор Проекти
Получени Одобрени Успеваемост Бюджет
КД1 – Образователна мобилност за граждани Училищно образование (KA101) 176 32 18.18% 719,170.00
Професионално образование и обучение (KA102) 158 69 43.67% 4,428,574.00
Висше образование (KA103) 47 47 100.00% 9,386,734.00
Образование за възрастни (KA104) 48 4 8.33% 101,345.00
Младеж (KA105) 643 141 21.93% 3,188,329.50
Международно измерение във висшето образование (КА107) 41 16 39.02% 1,424,569.00
Общо за Ключова дейност 1 1,113 309 27.76% 19,248,721.50
КД2 – Стратегически партньорства Училищно образование (KA201) 56 8 14.29% 1,641,763.00
Професионално образование и обучение(KA202) 51 8 15.69% 1,695,651.00
Висше образование (KA203) 17 1 5.88% 282,618.00
Образование за възрастни (KA204) 26 4 15.38% 767,149.00
Младеж (KA205) 90 6 6.67% 795,637.00
Училищно образование, проекти само между училища (KA219) 33 5 15.15% 663,066.00
Общо за Ключова дейност 2 273 32 11.72% 5,845,884.00
КД3 – Структурен диалог Младеж (KA347) 70 11 15.71% 178,754.00
Общо за Ключова дейност 3 70 11 15.71% 178,754.00
ОБЩО 1,456 352 24.18% 25,273,359.50