Статистика 2014

Ключова дейност Сектор Проекти
Получени Одобрени Успеваемост Бюджет
КД1 – Образователна мобилност за граждани Училищно образование (KA101) 204 27 13,24% 783 552,00
Професионално образование и обучение (KA102) 131 74 56,49% 4 437 903,00
Висше образование (KA103) 48 48 100,00% 9 404 156,00
Образование за възрастни (KA104) 73 2 2,74% 72 130,00
Младеж (KA105) 375 139 37,07% 2 949 424,00
Общо за Ключова дейност 1 831 290 34,90% 17 647 165,00
КД2 – Стратегически партньорства Междусекторно сътрудничество (KA200) 31 2 6,45% 690 542,00
Училищно образование (KA201) 77 73 94,81% 2 581 333,00
Професионално образование и обучение(KA202) 19 4 21,05% 1 116 371,00
Висше образование (KA203) 16 1 6,25% 261 863,00
Образование за възрастни (KA204) 26 3 11,54% 837 783,00
Младеж (KA205) 67 6 8,96% 610 420,00
Общо за Ключова дейност 2 236 89 24,84% 6 098 312,00
КД3 – Структурен диалог Младеж (KA347) 60 7 11,67% 131 598,00
Общо за Ключова дейност 3 60 7 11,67% 131 598,00
ОБЩО 1127 386  23,80% 23 877 075,00
Статистика 2018