Учител в професионална гимназия

Вие, като преподавател в системата на Професионалното образование и обучение, можете успешно да се включите в Програма „Еразъм+”.

Ключова дейност 1 (КД1) – „Професионално образование и обучение” дава възможност да подобрите уменията си за преподаване, да усвоите нови методики в преподаването, както и да се запознаете с други европейски образователни и обучителни системи. Дейността ще Ви позволи да обмените опит с други европейски колеги в областта на професионалното образование и обучение. Периодът, в който може да бъде осъществена мобилността, е от 2 дни до 2 месеца.

Възможностите, които ви се предоставят, са:

  • Наблюдение в партньорска организация работеща в сферата на професионалното образование и/или
  • Осъществяването на обучение/преподаване в европейски професионални училища или центрове за професионално обучение.

Не забравяйте, че кандидат по Програма „Еразъм+“ може да бъде организацията, в която работите, а не Вие като физическо лице!

За повече информация се насочете към КД1, сектор „Професионално образование и обучение“

Програма „Еразъм+“ Ви предлага възможност да участвате и в транснационални партньорски проекти по Ключова дейност 2, които да подпомогнат институцията, в която практикувате, да започне процес на интернационализация и да открие ползите от международната обмяна на опит и добри практики.

Налице са различни възможности за включването Ви, като участие в работни срещи, обучение на персонала, преподаване в чужда образователна институция, както и възможност, учениците, които обучавате, да преминат период на обучение в друго европейско училище.

Продължителността на престоя в чужбина варира в зависимост от целите на проекта, вида и характера на различните проектни дейности.

Научете повече за трите типа Стратегически партньорства:

Партньорства за училищен обмен

Партньорствата за училищен обмен са добра възможност за училища, които искат да създадат проект за обмен на ученици и персонал. Проектите са малки, с по-лесен процес на кандидатстване, което ги прави подходящи за училищата, кандидатстващи за своето първо партньорство по Програма „Еразъм+“.

В този тип проекти могат да участват от 2 до 6 училища – Линк към списъка с легитимните участници

Стратегически партньорства за обмен на добри практики

Стратегическите партньорства, подкрепящи обмена на добри практики, осигуряват възможност на училищата да разширят своите международни мрежи чрез сътрудничество с различни партньори като например младежки организации, университети и предприятия, както и други училища.

Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите

Този тип партньорство предлага възможност за разработване, тестване и трансфер на иновативни продукти или методи. За постигането на тези амбициозни цели, проектите могат да предвиждат безвъзмездни средства за работа по интелектуални продукти, както и допълнително финансиране за популяризиране на резултатите.

Научете повече за КД2 и мотивирайте екипа и ръководството на гимназията да работи по партньорски проекти по Програма „Еразъм+“.

Напомняме Ви, че индивидуалното кандидатстване не е допустимо. Проектно предложение може да бъде подадено само от името на институцията, в която практикувате.

За повече информация се насочете към КД2, сектор „Професионално образование и обучение“

Чували ли сте за дейността eTwinning?

Това е онлайн платформа на общност от училища в цяла Европа, която  позволява да се свържете електронно и да работите съвместно с обучаеми от други страни, чрез нови технологии, за да отворите училището към Европа.

Научете повече за eTwinning

Персонал в частни организации в сферата на ПОО