Студент в университет

Вие сте студент/докторант, записан в акредитирано българско висше училище или научна организация, акредитирана в (образователно-научна степен) ОНС „доктор”, притежаващи Еразъм Харта за висше образование? Искате да се обучавате един семестър/една година в друга държава? Или искате да придобиете професионален опит в избраната от Вас специалност?

Тогава дейностите в сектор „Висше образование“ са именно за Вас!

Проектите и дейностите в сектор „Висше образование“ са разделени в няколко главни направления.

Мобилност на студенти с цел обучение

Ако сте студент/докторант, записан в българско висше училища или научна организация, акредитирана в ОНС „доктор” може да се обучавате от 3 до 12 месеца във висше училище от програмна или партнираща държава.

Мобилност на студенти с цел практика

Ако сте студент/докторант, записан в българско висше училища или научна организация, акредитирана в ОНС „доктор”, или предстои да се дипломирате, може да проведете стаж по специалността от 2 до 12 месеца в приемаща организация/предприятие от програмна или партнираща държава.

По време на мобилността с цел обучение/практика имате възможност да получите месечен грант, който да подпомогне разходите Ви в чужбина. Средствата се отпускат на база подписано финансово споразумение с изпращащото висше училище/консорциум за мобилност. Преди реализиране на студентска мобилност, изпращащата и приемащата организация подписват заедно със студента/докторанта Споразумение за обучение (Learning Agreement).

ВАЖНО! Във всички случаи, кандидатурите по Програма „Еразъм+“ се подават от името на организация (висше училище, научна организация, консорциум за мобилност и др.), а не индивидуално. Желаещите да участват в мобилност на студенти с обучение/практика трябва да се свържат с Еразъм офиса/Международен отдел на висшето училище/научната организация, където се обучават.

Студентски заеми за обучение в магистърска програма (Erasmus+ Master Degree Loans)

Програма „Еразъм+“ предлага заеми на студенти, които ще се обучават в магистърска програма в програмна държава. Студентите кандидатстват директно към одобрените финансови институции, които ще приемат студентските кандидатури и ще предоставят всички условия по процедурата за кандидатстване и отпускане на заемите. Повече информация може да намерите на сайта на ЕК, посветен на дейността.

Допълнителна информация за различните типове дейности в сектор „Висше образование“ можете да намерите тук:

Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни държави

Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни и партниращи държави

Студентски заеми за обучение в магистърска програма

Ако висшето училище, в което се обучавате има действащ проект по Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“ на Програма „Еразъм+“, бихте могли да се включите в различни дейности, като например, образователна мобилност под формата на интензивна обучителна програма. Продължителността на престоя в чужбина варира в зависимост от вида и характера на различните дейности, като може да бъде от 5 дни до 2 месеца.

Повече информация за възможността да участвате можете да получите във висшето училище, където се обучавате.

Напомняме Ви, че индивидуалното кандидатстване не е допустимо. Проектно предложение може да бъде подадено само от името на институцията, в която се обучавате.

За повече информация се насочете към КД2, сектор „Висше образование“

Преподавателски и административен персонал в университет