Преподавателски и административен персонал в университет

Вие работите в акредитирано българско висше училище или научна организация, акредитирана в ОНС „доктор”, притежаващи Еразъм Харта за висше образование? Искате да преподавате във висше училище от програмна или партнираща държава? Или искате да повишите своите професионални умения?

Тогава дейностите в сектор „Висше образование“ са именно за Вас!

Проектите и дейностите в сектор „Висше образование“ са разделени в няколко главни направления.

Мобилност на персонала с цел преподаване

Ако сте преподавател в българско висше училища или научна организация, акредитирана в ОНС „доктор” може да преподавате от 2 последователни дни до 2 месеца във висше училище от програмна държава. Ако желаете да преподавате във висше училище от партнираща държава продължителността е от 5 дни до 2 месеца. Мобилността трябва да съдържа минимум 8 часа преподаване за период от 1 седмица или по-кратък.

Ако работите в предприятие може да бъдете поканен да преподава във висше училище, притежаващо Еразъм Харта за висше образование.

Мобилност на персонала с цел обучения

Ако работите в българско висше училища или научна организация, акредитирана в ОНС „доктор” може да повишите своите професионални умения посредством обучение във висше училище от програмна или партнираща държава или друга частна или публична организация, действаща на пазара на труда или в областта на образованието и обучението. Ако желаете да проведете своето обучение в програмна държава продължителността му трябва да е от 2 последователни дни до 2 месеца. Ако желаете да проведете своето обучение в партнираща държава продължителността му трябва да е от 5 дни до 2 месеца.

ВАЖНО! Във всички случаи, кандидатурите по Програма „Еразъм+“ се подават от името на организация (висше училище, научна организация, консорциум за мобилност и др.), а не индивидуално. Желаещите да участват в мобилност на персонала трябва да се свържат с Еразъм офиса/Международен отдел на висшето училище/научната организация, където работят.

Повече информация за различните типове дейности в сектор „Висше образование“ можете да намерите тук:

Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни държави

Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни и партниращи държави

Друга възможност за Вас е участието в проект за „Стратегически партньорства“ по КД2 на Програма „Еразъм+“, където, ако е предварително планирано, бихте могли да се включите с участие в работни срещи, обучение на персонала, преподаване в чужда образователна институция, както и възможност, студентите, които обучавате, да преминат период на обучение в друго европейско висше училище.

Продължителността на престоя в чужбина варира в зависимост от вида и характера на различните дейности, като може да бъде от 3 дни до 12 месеца.

Висшето училище, в което работите, може да участва и в следните типове Стратегически партньорства:

Стратегически партньорства за обмен на добри практики

Стратегическите партньорства, подкрепящи обмена на добри практики, осигуряват възможност на висшите училища да разширят своите международни мрежи чрез сътрудничество с различни партньори като например младежки организации, училища и предприятия, както и други висши училища.

Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите

Този тип партньорство предлага възможност за разработване, тестване и трансфер на иновативни продукти или методи. За постигането на тези амбициозни цели, проектите могат да предвиждат безвъзмездни средства за работа по интелектуални продукти, както и допълнително финансиране за популяризиране на резултатите.

Напомняме Ви, че индивидуалното кандидатстване не е допустимо. Проектно предложение може да бъде подадено само от името на институцията, която представлявате.

За повече информация се насочете към КД2, сектор „Висше образование“

Обучител в сферата на образованието за възрастни