Персонал в частни организации в сферата на ПОО

Ако работите в предприятие или организация в публичния сектор и/или организация от гражданския сектор в областта на ПОО и искате да обогатите уменията и квалификациите си чрез придобиване на професионален опит в Европа в стимулираща и динамична среда, Програма „Еразъм+“ Ви предлага тази чудесна възможност.

Можете да проведете мобилност с цел преподаване/обучение в една от страните, участващи в Програмата, в училища или центрове за професионално обучение от 2 дни до 2 месеца, с изключение на времето за пътуване.

Програмата ще покрие разходите Ви за пътуване, настаняване, изхранване, предварително езиково обучение и застраховки.

За да участвате, е необходимо организацията, в която работите, да е бенефициент по проект за мобилност на Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1.

Не забравяйте, че кандидат по Програма „Еразъм+“ може да бъде организацията, в която работите, а не Вие като физическо лице!

За повече информация се насочете към КД1, сектор „Професионално образование и обучение“

Програма „Еразъм+“ Ви предлага възможност да участвате и в транснационални партньорски проекти по Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“ , които да подпомогнат институцията, в която работите да започне процес на интернационализация и да открие ползите от международната обмяна на опит и добри практики.

Налице са различни възможности за включването Ви, като участие в работни срещи и обучение на персонала, като продължителността на престоя в чужбина варира в зависимост от вида и характера на различните дейности.

Вашата организация може да участва в следните типове Стратегически партньорства:

Стратегически партньорства за обмен на добри практики

Стратегическите партньорства, подкрепящи обмена на добри практики, осигуряват възможност на училищата да разширят своите международни мрежи чрез сътрудничество с различни партньори като например младежки организации, университети и предприятия, както и други училища.

Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите

Този тип партньорство предлага възможност за разработване, тестване и трансфер на иновативни продукти или методи. За постигането на тези амбициозни цели, проектите могат да предвиждат безвъзмездни средства за работа по интелектуални продукти, както и допълнително финансиране за популяризиране на резултатите.

Напомняме Ви, че индивидуалното кандидатстване не е допустимо. Проектно предложение може да бъде подадено само от името на институцията, в която работите.

За повече информация се насочете към КД2, сектор „Професионално образование и обучение“

Експерт по професионално обучение