Експерт по професионално обучение

Ако сте експерт в областта на образованието и професионалното обучение (напр. съветник, преподавател, мениджър обучение или друг служител с административни функции) и сте нетърпеливи да подобрите уменията си в Европа, Програма „Еразъм+“ Ви предоставя отлична възможност.

Можете да придобиете професионален и трудов опит в една от страните, участващи в Програмата, във фирми или организации, работещи в сферата на професионалното образование и обучение, чрез осъществяването на мобилност за преподаване и обучение от 2 дни до 2 месеца.

Програмата ще покрие разходите Ви за пътуване, настаняване, изхранване, предварително езиково обучение и застраховки.

За да участвате, е необходимо организацията, в която работите, да е бенефициент по проект за мобилност на Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 (КД1), сектор „Професионално образование и обучение“.

Европа Ви очаква! За повече информация се обърнете към организацията, в която работите.

Не забравяйте, че кандидат по Програма „Еразъм+“ може да бъде организацията, в която работите, а не Вие като физическо лице!

За повече информация се насочете към КД1, сектор „Професионално образование и обучение“

Програма „Еразъм+“ Ви предлага възможност да участвате и в транснационални партньорски проекти по КД2 „Стратегически партньорства“, които да подпомогнат институцията, в която практикувате, да започне процес на интернационализация и да открие ползите от международната обмяна на опит и добри практики.

Налице са различни възможности за включването Ви, като участие в работни срещи, обучение на персонала и преподаване в чужда образователна институция, като продължителността на престоя в чужбина варира в зависимост от вида и характера на различните дейности.

Вашата организация може да участва в следните типове Стратегически партньорства:

Стратегически партньорства за обмен на добри практики

Стратегическите партньорства, подкрепящи обмена на добри практики, осигуряват възможност на училищата да разширят своите международни мрежи чрез сътрудничество с различни партньори като например младежки организации, университети и предприятия, както и други училища.

Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите

Този тип партньорство предлага възможност за разработване, тестване и трансфер на иновативни продукти или методи. За постигането на тези амбициозни цели, проектите могат да предвиждат безвъзмездни средства за работа по интелектуални продукти, както и допълнително финансиране за популяризиране на резултатите.

Напомняме Ви, че индивидуалното кандидатстване не е допустимо. Проектно предложение може да бъде подадено само от името на институцията, в която практикувате.

За повече информация се насочете към КД2, сектор „Професионално образование и обучение“

Студент в университет