Училищно образование

Цели

Ключова дейност 2 „Сътрудничество между организации и институции“, цели обмяната на опит и добри практики, създаването и разширяването на международното сътрудничество и увеличаване капацитета на партниращите страни, и развитието, трансфера и/или внедряването на иновативни практики и/или образователни продукти / подходи.

Допустими кандидати за финансиране по Ключова дейност 2 на Програма „Еразъм+“ са всички публични или частни организации / институции от ЕС.

Финансова подкрепа ще бъде отпускана за проекти за „Партньорства за сътрудничество“ и „Малки партньорски проекти“

Дейности

Дейността „Партньорства за сътрудничество“ цели разработването или трансферирането на иновативни образователни продукти / подходи, интензивното им разпространение и експлоатация, както и обмяната на опит, идеи и добри практики.

Дейността „Малки партньорски проекти“ цели подпомагането на по-малките организации, особено тези без предишен опит, включвайки и участници, до които е трудно да се достигне чрез формалните дейности в отделните образователни сектори, предоставяйки възможност за обмяната на опит, идеи и добри практики, и създаване на международни контакти.

Професионално образование и обучение