• en
    • en

Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

В рамките на тази Ключова дейност се предоставя подкрепа за:
- стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта;
- алианси на познанията;
- секторни алианси на уменията;
- изграждане на капацитет в областта на висшето образование;
- изграждане на капацитет в областта на младежта.
Предложенията, подкрепяни в рамките на тази ключова дейност следва да генерират положителни и дълготрайни въздействия върху участващите организации, върху системите за политика, в които тези дейности се формулирани, както и върху лицата, участващи пряко или непряко в организираните дейности.
Очаква се, че в резултат на тази Ключова дейност ще бъдат разработени, трансферирани и/или въведени иновативни практики на организационно, местно, регионално, национално и европейско ниво.