Oбразование за възрастни

Образователна мобилност за обучители в сферата на образованието за възрастни

Образователната мобилност за обучители в сферата на образованието за възрастни с цел преподаване дава възможност на учители или персонал да преподават в партньорски организации в чужбина.

Образователната мобилност за обучители в сферата на образованието за възрастни с цел обучение подкрепя професионалното развитие на преподавателския и непреподавателския състав под формата на:

 • Участие в структурирани курсове или обучения в чужбина;
 • Периоди на наблюдение в партньорско училище или друга организация, активна в сферата на образованието или обучението в чужбина.

Еразъм+ подкрепa

Еразъм+ подкрепя образователна мобилност за преподавателски или непреподавателски състав, която:

 • Да бъде част от Европейския план за развитие на изпращащата организация;
 • Да отговаря на нуждите за развитие на персонала;
 • Да бъде реализирана от мерки за селекция, подготовка и проследяване на мобилността;
 • Да осигури признаването на образователните резултати на участващия персонал;
 • Да осигури разпространението на резултатите сред образователната общност.

Потенциалните бенефициенти по дейност „Мобилност”, сектор „Образование за възрастни”, съгласно Ръководството по Програма „Еразъм+“, могат да бъдат:

 • Организация, предоставяща образование за възрастни;
 • Координатор на Национален консорциум за образование на възрастни.

Финансиране на проекти

В рамките на Ключова дейност 1 в областта на образованието за възрастни се отпуска финансиране за проекти за мобилност на персонала от публични или частни организации  и институции, работещи в сферата на образование за възрастни. Например:

 • Училище, предоставящо  образование за възрастни, обучителна институция или  център за обучение на възрастни;
 • Обучителна институция за възрастни със специални потребности;
 • Висше учебно заведение, предоставящо възможности за обучение на възрастни;
 • Публични или частни организации (малки, средни или големи), включително и  социални организации;
 • Търговски камари, занаятчийски камари, професионални асоциации и синдикати;
 • Публични органи на местно, регионално или национално равнище;
 • Изследователски институти;
 • Фондации;
 • Организации с нестопанска цел, сдружения, НПО;
 • Организации, работещи в сферата на културата библиотеки, читалища, музеи и др.;
 • Организации, предоставящи услуги в сферата на професионалното консултиране, професионалното ориентиране и информационни услуги;
 • Координатор на Национален консорциум за образование на възрастни.
Младеж