Училищно образование

Образователна мобилност

Образователната мобилност представлява пътуване и престой на едно лице в страна от ЕС или партниращите му държави, с цел придобиване / обмяна на опит и / или добри практики, обучение или наблюдение на реално работно място.

Допустими кандидати за финансиране по Ключова дейност 1 на Програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“ са държавни, обществени или други организации / институции, които предоставят образование и обучение на местно, регионално и/или национално ниво.

Финансова подкрепа

Финансова подкрепа ще бъде отпускана за краткосрочни (за организации без Еразъм акредитация) и дългосрочни (за организации, притежаващи Еразъм акредитация) проекти за мобилност на ученици и учители / директори, както и друг образователен персонал (училищни и педагогически съветници, психолози и др.), имащи отношение към учебния процес и/или стратегическото развитие на кандидатстващата организация / институция.

Професионално образование и обучение