Мобилност на членове на персонала в областта на спорта

Дейността има за цел да допринесе за развитието на спортните организации чрез подпомагане на мобилността с учебна цел на техния персонал.

Участващите организации следва да насърчават активно приобщаването и многообразието, устойчивостта на околната среда, цифровото образование и активното участие чрез своите дейности. Те следва да постигат това, като използват специфичните възможности за финансиране, предоставени от програмата за тези цели, повишават осведомеността на участниците, споделят най-добри практики и избират подходящи форми за своите дейности.

Цел

Основната цел на дейността е да се предоставят възможности на членовете на персонала на спортни организации, най-вече в областта на масовия спорт, да усъвършенстват своите компетентности и квалификации и да придобиват нови умения чрез образователна мобилност, като прекарват известен период от време в чужбина и така допринасят за изграждането на капацитет и за развитието на спортните организации.

Дейността подкрепя професионалното развитие на треньори и на друг персонал (както платен персонал, така и доброволци) в областта на масовия спорт. Персоналът в областта на немасовия спорт, включително хората с двойна кариера — в спорта и извън него, може също така да засили въздействието от обучението и прехвърлянето на знания в полза на персонала и организациите за масов спорт. Възможностите за образователна мобилност за персонала в областта на немасовия спорт могат да бъдат подкрепяни, когато участието на такъв персонал може да бъде от полза за масовия спорт.

Тази дейност допринася за постигането на целите на работния план на ЕС за спорта (2021—2024 г.)

Висше образование