Професионално образование и обучение

Образователна мобилност

Образователната мобилност представлява пътуване и престой на едно лице в страна от ЕС или партниращите му държави, с цел придобиване / обмяна на опит и / или добри практики, обучение / наблюдение / практика на реално работно място.

Допустими кандидати за финансиране по Ключова дейност 1 на Програма „Еразъм+“, сектор „Професионално образование и обучение“ са държавни, обществени или други организации и институции, които предоставят професионално образование и обучение на местно, регионално и/или национално ниво.

Финансова подкрепа

Финансова подкрепа ще бъде отпускана за краткосрочни (за организации без Еразъм акредитация) и дългосрочни (за организации, притежаващи Еразъм акредитация) проекти за мобилност на обучаеми (ученици / чираци) и персонал (учители / обучители) в системата на ПОО, както и за друг персонал, имащ отношение към професионалната подготовка и/или стратегическото развитие на кандидатстващата организация / институция.

Спорт