Образователна мобилност за граждани

За какви дейности можете да кандидатствате:

  • Проекти за мобилност на младежи — Младежки обмен
  • Проекти за мобилност на младежки работници
  • Дейности за младежко участие
  • Дейност за приобщаване DiscoverEU

Дейности

Младежки обмен и мобилност на младежки работници

Възможности за младежи, както и за обучители, младежки работници, персонал на образователни институции и организации на гражданското общество да осъществят периоди на учене и/или професионален опит в друга държава.

Дейности за младежко участие

Местни и транснационални инициативи, ръководени от младежи и провеждани от неформални групи младежи и/или младежки организации с цел насърчаване на младежите да се ангажират и да се научат да участват в демократичния живот. Същевременно се повишава осведомеността за общите ценности и основните права на ЕС, създават се предпоставки младежите и лицата, вземащи решения на местно, национално и европейско равнище, да работят заедно и да допринасят за общите цели на Европейския съюз.

DiscoverEU

Дейност, която предлага на 18-годишните младежи възможност да придобият краткосрочен индивидуален или групов опит, като пътуват из цяла Европа. Като дейност за информално обучение, DiscoverEU има за цел да насърчи у участниците чувството за принадлежност към Европейския съюз и да им даде възможност да опознаят неговото културно многообразие. Дейността има също за цел младежите да получат ценни умения и компетентности за бъдещия си живот, както и да бъдат вдъхновени да възприемат устойчивото пътуване в частност и съзнанието за опазване на околната среда като цяло. DiscoverEU включва обща дейност, при която младежите могат да кандидатстват директно на Европейския младежки портал, както и дейности за приобщаване. Дейностите за приобщаване на DiscoverEU са насочени към младежи с по-малко възможности, за да се улесни участието им в DiscoverEU наравно с техните връстници.

КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ДОСТЪП ДО ТЕЗИ ВЪЗМОЖНОСТИ?

Два начина за кандидатстване за финансиране

  • Стандартните проекти предоставят на кандидатстващите организации и на неформалните групи младежи възможност да изпълнят една или повече дейности за младежко участие за период от три до двадесет и четири месеца. Стандартните проекти са най-добрият избор за организации, които за първи път работят по Програма „Еразъм+“, както и за тези, които желаят да организират еднократен проект и/или ограничен брой дейности.
  • Акредитираните проекти са достъпни само за организации, притежаващи акредитация по Програма „Еразъм+“ в областта на младежта. Акредитацията по Програма „Еразъм“ в областта на младежта предоставя опростен достъп до възможности за финансиране по ключово действие 1 — дейности за образователна мобилност в областта на младежта. Това специално направление за финансиране дава възможност на акредитираните организации редовно да получават финансиране за дейности за мобилност, които допринасят за постепенното изпълнение на техния акредитационен план.

Все още не сте готови да кандидатствате?

Има други начини да участвате! Можете:

  • Организациите, които възнамеряват да организират редовно дейности за мобилност, могат да кандидатстват за акредитация по програмата. За да научите повече за акредитациите, моля, прочетете главата от Ръководството по Програмата, относно акредитацията по Програма „Еразъм+“ в областта на младежта.
  • Освен това организациите и неформалните групи младежи могат да участват в програмата, без да подават кандидатура, като се присъединят към даден проект в качеството на партньори.
Международно измерение във висшето образование