Международно измерение във висшето образование

Висше образование КД107

Образователна международна мобилност, насочена към студенти, преподавателски и непреподавателски състав от висшите училища от/към Програмни и Партниращи страни на Програма „Еразъм+“

Потенциалните бенефициенти по дейност „Мобилност”, сектор „Висше образование” могат да бъдат:
Институции за висше образование, които притежават Еразъм Харта за Висше образование и са регистрирани в Програмна страна.
Национални Консорциуми за мобилност, състоящи се най-малко от три легитимни организации, (включително две изпращащи висши училища), регистрирани в Програмна страна.

Участие в дейността могат да вземат:
Студенти и докторанти, записани във висше училище от Програмна държава, притежаващо Еразъм Харта за Висше образование;
Студенти и докторанти, записани във висше училище от Партнираща държава;
Персонал (преподавателски и административен), работещ във висше училище от Програмна държава, притежаващо Еразъм Харта за Висше образование;
Персонал (преподавателски и административен), работещ във висше училище от Партнираща държава.

Видове мобилност и селекция

Видове мобилност:
– Студентска мобилност (Student mobility):
– видове мобилност – студентска мобилност с цел обучение и с цел практика
– продължителност на мобилността –  за мобилността с цел обучение: минимум 3 месеца до 12 месеца, за мобилността с цел практика: минимум 2 месеца до 12 месеца;
– възможност за участие във всеки цикъл на образование (бакалавър/магистър/докторант) + наскоро завършили „recent graduates”;
– Продължителността на всяка една от мобилностите не трябва да надвишава 12 месеца.
– кандидатстване – участникът трябва да е студент в университет, участващ по програмата;

Селекцията на участниците се извършва в техния университет.
– финансиране – месечен грант спрямо приемащата държава и грант за транспорт.

Мобилност на персонала (Staff mobility):
– видове мобилност – мобилност на персонала с цел преподаване и мобилност на персонала с цел обучение;
– продължителност на мобилността – от 5 дни до 2 месеца (без дните за път);

Минимум 8 часа преподавателска дейност на седмица (или по-кратък период).
– кандидатстване – участникът трябва да е нает  в университет, участващ по Програмата. Селекцията на участниците се извършва в техния университет;
– финансиране – дневен грант за издръжка и грант за транспорт.

Кандидатстване

Само висшите училища от Програмните страни могат да кандидатстват самостоятелно или като част от Консорциум с проектно предложение  към съответната Национална агенция.  Националната агенция публикува на сайта си Годишна покана за подаване на предложения.

Тук може да намерите Ръководството за Програма „Еразъм+“

Тук можете да намерите бюджета за България за 2022 г.

Архив: бюджет за България за 2020 г.

Тук може да намерите брошури на съответните езици:
– за институциите: ENFRESPTRUARZH;
– за участниците: BGENFRESPTRUARZH.

Ключова дейност 2