Защита на личните данни в ЦРЧР

Защита

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Основната дейност на ЦРЧР е свързана със статута му на Национална агенция за администриране и управление на Европейските образователни програми и инициативи.

С Декларацията за поверителност на ЦРЧР можете да се запознаете: – Tук

Бланка за Заявка за достъп до данни можете да изтеглите: – Tук

Вътрешни правила за мерките за защита на лични данни в ЦРЧР

Роля на Център за развитие на човешките ресурси като обработващ и администратор на лични данни

Контакти с Длъжностното лице по защита на личните данни в ЦРЧР: tpetrov@hrdc.bg, тел. 02/ 915 50 25.

Годишни и финансови отчети на дейността на ЦРЧР
Права за ползване на сайта на ЦРЧР