Административни услуги, извършвани от ЦРЧР

Наименование на услугата Нормативно основание
1. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Бланка на заявление може да изтеглите от тук.

  • Кодекс за социално осигуряване.
  • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.
  • § 1, т. 2 ”в”от Допълнителните разпоредби от Закона за администрацията.
2. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Бланка на заявление може да изтеглите от тук.

  • Кодекс за социално осигуряване.
  • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.
  • § 1, т.2 ”в” от Допълнителните разпоредби на Закона за администрацията.
3. Предоставяне на достъп до обществена информация

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация може да изтеглите от тук.

Заявление за достъп до обществена информацията може да изтеглите от тук.

Протокол за заявено устно искане за предоставяне на достъп до обществена информация може да изтеглите от тук.

Закон за достъп до обществена информация.
4. Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ § 1, т.2 ”в” от Допълнителните разпоредби на Закона за администрацията във връзка с чл. 5, ал.7 от Кодекс за социално осигуряване и във връзка с чл.40 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.

Административни услуги, извършвани от ЦРЧР

Със свое Решение № 357/29.06.2017 г., Министерският съвет на Република България задължи административните органи в срок до 01.09.2017 г. да приведат системите си за електронен обмен на документи в съответствие с единен технически протокол, утвърден от председателя на Държавната агенция „Електронно управление“. Предсрочното изпълнение на протокола ще гарантира незабавното стартиране на процеса по облекчаване на административната тежест и ще повлияе положително процесите на предоставяне на административни услуги на гражданите и на бизнеса.

Цел на мярката

Мярката има за цел обменът на електронни документи, които съдържат електронни изявления между администрациите, да се извършва единствено по определения технически протокол. Административните органи трябва да използват само системи за електронен документооборот, които изпълняват този протокол.

В срок до 01.11.2018 г. всички администрации трябва да обменят документи единствено по електронен път.

Във връзка с изпълнение на горните задължения, в Център за развитие на човешките ресурси са утвърдени Вътрешни правила за работа в Система за електронен обмен на съобщения (СЕОС).

Вътрешните правила на Център за развитие на човешките ресурси за работа в Система за електронен обмен на съобщения (СЕОС) може да изтеглите тук.

Годишни и финансови отчети на дейността на ЦРЧР
Защита на личните данни в Център за развитие на човешките ресурси