ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА И ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

Дата на създаване на преписката:
27.07.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
07.08.2017 - 17:00
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ по смисъла на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
Статус :
Възложена

Център за развитие на човешките ресурси отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по смисъла на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Център за развитие на човешките ресурси“.

Условията във връзка с провеждане на процедурата и подготовка на офертите за участие в обществената поръчка, са описани в указанията за подготовка на офертите, както и съгласно приложимите разпоредби на ЗОП, ППЗОП, обявлението и документацията за обществената поръчка и действащото законодателство на Република България.