ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ, ОБУЧЕНИЯ, СЕМИНАРИ И ДРУГИ) НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Дата на създаване на преписката:
24.04.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
27.05.2019 - 17:00
Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т.1 от ЗОП
Статус :
Затворена

Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги по осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка за провеждане на събития, свързани с изпълнението на дейностите на Център за развитие на човешките ресурси по Програма „ЕРАЗЪМ+“, Програма „ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ“ и съпътстващите дейности. Събитията ще се провеждат на територията на страната и могат да бъдат в различен формат – конференции, обучения, семинари, обмяна на добри практики, информационни дни, конгреси, кръгли маси, работни срещи, заседания и др. Логистиката и организационно-техническата подготовка включват: осигуряване на транспорт (с изключение на въздушен); хотелско настаняване; зали; техническо оборудване; озвучаване; регистрация на участниците; осигуряване/разпределяне на материали; осигуряване на хранене и кафе-паузи; уеб-стрийминг; изготвяне на видео или звукозапис от събитието на електронен носител; изготвяне на снимков материал от събитието и други сходни съпътстващи дейности.

Решение за откриване на процедура Обявление за поръчка Документация за провеждане на обществена поръчка Образец 1 Опис на документите Образец 2 Техническо предложение Образец 3 Ценово предложение Проект на договор за обществена поръчка еЕЕДОП pdf format еЕЕДОП xml format Разяснение, публ. на 13.05.2019 г. Разяснения по чл.33 ЗОП ПРОТОКОЛ 1 от работата на комисията_14.06.2019. ПРОТОКОЛ 2 от работата на комисията_15.07.2019. Съобщение за отваряне на ценови оферти_16.07.2019. ПРОТОКОЛ 3 от работата на комисията_20.08.2019 ПРОТОКОЛ 4 от работата на комисията част.1 ПРОТОКОЛ 4 от работата на комисията част.2 Доклад от работата на комисията - част 1 Доклад от работата на комисията - част 2 Доклад от работата на комисията - част 3 Доклад от работата на комисията - част 4 Доклад от работата на комисията - част 5 Доклад от работата на комисията - част 6 Доклад от работата на комисията - част 7 Доклад от работата на комисията - част 8 Решение на възложителя РЕШЕНИЕ за прекратяване на процедура 23.12.2019. ПРОТОКОЛ от работата на комисията 04.08.2020 г. ПРОТОКОЛ от работата на комисията 02.09.2020 г. ПРОТОКОЛ от работата на комисията 18.12.2020 г.