ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ, ОБУЧЕНИЯ, СЕМИНАРИ И ДРУГИ) НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Дата на създаване на преписката:
24.04.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
27.05.2019 - 17:00
Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т.1 от ЗОП
Статус :
Затворена

Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги по осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка за провеждане на събития, свързани с изпълнението на дейностите на Център за развитие на човешките ресурси по Програма „ЕРАЗЪМ+“, Програма „ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ“ и съпътстващите дейности. Събитията ще се провеждат на територията на страната и могат да бъдат в различен формат – конференции, обучения, семинари, обмяна на добри практики, информационни дни, конгреси, кръгли маси, работни срещи, заседания и др. Логистиката и организационно-техническата подготовка включват: осигуряване на транспорт (с изключение на въздушен); хотелско настаняване; зали; техническо оборудване; озвучаване; регистрация на участниците; осигуряване/разпределяне на материали; осигуряване на хранене и кафе-паузи; уеб-стрийминг; изготвяне на видео или звукозапис от събитието на електронен носител; изготвяне на снимков материал от събитието и други сходни съпътстващи дейности.