ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ. 12, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР (ЗВОПС).“

Дата на създаване на преписката:
02.02.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
09.02.2018 - 17:30
Ред за възлагане - събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3 от ЗОП
Статус :
Възложена

Предмет на поръчката: „Осъществяване на дейност по вътрешен одит в Центъра за развитие на човешките ресурси, на основание на чл. 12, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС).“

Кратко описание: Обществената поръчка е за определяне на изпълнител за осъществяване на дейността по вътрешен одит в Центъра за развитие на човешките ресурси, на основание на чл. 12, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС).