ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ. 12, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР (ЗВОПС)

Дата на създаване на преписката:
26.01.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
02.02.2017 - 17:00
Ред за възлагане - Събиране на оферти с обява
Статус :
Възложена

Осъществяване на дейност по вътрешен одит в Центъра за развитие на човешките ресурси, на основание на чл. 12, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС).

Документи, свързани с изпълнението на поръчката