• en
    • en

Предложение за новата многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за периода 2021-2027г.

май 3, 2018

В представеното предложение за многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021-2027г. е поставен акцент върху по-силния фокус на младежта в бъдещата МФР и предложението да се увеличи повече от два пъти размерът на бюджета  на приемника на Програма „Еразъм+“. Това ще позволи на повече млади хора да пътуват в друга държава, за да се учат или да работят.

Предвижда се бюджетът по Програмата да възлиза на над 30 милиарда евро. Това повече от двойно увеличение е признание на успеха на „Еразъм+“ като единна програма в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Доказателство е, че Програма „Еразъм+“ е една от най-успешните програми на ЕС, носеща бърза и видима добавена стойност,  със силно положително и устойчиво въздействие върху политиките и практиките в горепосочените области.

Бъдещата програма ще продължи да създава възможности за образование и мобилност на младите хора. Фокусът ще бъде върху приобщаването, като целта ще е достигане на Програмата до повече млади хора в неравностойно положение.

Комисията предлага също да се създаде единен Европейски корпус за солидарност, който да интегрира съществуващата програма за доброволци на ЕС. Това ще предложи на европейските граждани уникална възможност да се включат в хуманитарни дейности с нуждаещи се хора в Европа и извън нея.