• en

Покана за набиране на външни ECVET експерти

Ное. 16, 2017

                                                   ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
обявява
Покана за набиране на външни ЕСVЕТ експерти

Във връзка с текущата дейност по популяризирането, въвеждането и прилагането на ЕСVЕТ в България в рамките на Програма „Еразъм+”, Центърът за развитие на човешките ресурси обявява покана за кандидатстване за външни ЕСVЕТ експерти, които да подпомагат дейността на Центъра за период от три (3) години по следните ЕСVЕТ дейности:

1. Участие в национални ЕСVЕТ обучения, семинари, консултации и други;

2. Популяризиране и повишаване на осведомеността на всички участници в образованието и Пазара на труда относно системата ЕСVЕТ;

3. Участие в ECVET community of practice;

4. Участие в европейски ЕСVЕТ обучения, семинари и мероприятия;

5. Подготовка на публикации на новини.

Свободни позиции за външни ЕСVЕТ експерти: 7

Изисквания към кандидатите:

наличие на минимум 3 години експертен опит в сферите на образованието, обучението, младежта, бизнеса и неправителствения сектор, съответстващ на целите и приоритетите за развитие на системата ЕСVЕТ, включително ЕСVЕТ за учене през целия живот;

–    добро владеене на английски език;

–    владеенето на втори чужд език ще се смята за предимство;

–    наличие на пълен комплект документи, според изискванията по настоящата покана;

–    спазване на срока и начина за подаване на документите;

–    възможност за съвместяване на работата като ЕСVЕТ експерт с останалите професионалните задължения на кандидата.

Необходими документи за кандидатстване:

–    формуляр за кандидатстване;

–    професионална автобиография на български език, включително описан професионален опит в съответната сфера на образование, обучение, младежта, бизнеса или неправителствения сектор, и опит по ЕСVЕТ (ако кандидатът може да демонстрира такъв) – формат Europass CV;

Краен срок за подаване на документите за кандидатстване – 26.11.2017г.

Попълнените документи задължително трябва да бъдат изпратени на електронен адрес:
ecvet@hrdc.bg, „За конкурса за външни ЕСVЕТ експерти“.

Селекцията на кандидатите за външни ЕСVЕТ експерти ще протече в три етапа:

1.    Проверка на легитимност – наличие на всички изискуеми документи и спазване на изискванията за кандидатстване по настоящата Покана;

2.    Оценка на професионалните умения и знания, декларирани в подадените документи;

3.    Интервю с одобрените по документи кандидати, за което ще бъдете уведомени своевременно.

Кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща за резултатите от селекцията.

В рамките на 30 календарни дни след получаване на официалните резултати от различните етапи на селекцията, кандидатите биха могли да отправят възражения.
Жалби, подадени извън този срок, няма да бъдат разглеждани.

За контакт: ecvet@hrdc.bg

Екипът на ЦРЧР

16.11.2017г.