• en
    • en

Европейска квалификационна рамка – въпросник

окт. 17, 2018

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В актуализираната препоръка за Европейската квалификационна рамка (ЕКР) от 2017 г. държавите членки се приканват да използват, преразглеждат и актуализират националните си квалификационни рамки в сътрудничество със заинтересованите страни, да направят публично достъпни резултатите от прилагането на ЕКР на национално и европейско равнище, както и да гарантират продължаването и координацията на задачите, изпълнявани от националните координационни звена за ЕКР.

Националната квалификационна рамка (НКР) (https://www.mon.bg/bg/100209) на Република България е приета с Решение на Министерския съвет (РМС) № 96/02.02.2012 г. С това РМС министърът на образованието и науката е определен за национален компетентен орган по поддържането и актуализирането на НКР. С влизането на сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование е променена образователната структура на средното образование и същата вече не съответства на структурата на средното образование по времето, когато е разработена и приета НКР.

Прилагането на Препоръката за ЕКР (https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/bg.pdf), издадена през 2008 г. и актуализирана през 2017 г., е на доброволен принцип. Всички държави членки на ЕС, включително България, са поели ангажимент да изпълняват Препоръката с оглед подобряване съпоставимостта и признаването на квалификациите в Европа, подпомагане на мобилността, повишаване качеството на обучението и насърчаване валидирането и признаването на неформалното и самостоятелното учене. За целта всички те са разработили и прилагат национални квалификационни рамки в съответствие с ЕКР и са разработили национални доклади, в които се обяснява съответствието.
За да може НКР на Република България да бъде в съответствие с действащото законодателство – както на национално, така и на европейско равнище, Министерството на образованието и науката разработи въпросник за оценка на въздействието от прилагането на НКР и следващото й актуализиране.
Въпросникът ще бъде използван само за целите на провежданото допитване. Вашите отговори ще бъдат събрани и обработени заедно с всички останали и няма да бъдат използвани самостоятелно.

Въпросникът може да намерите и попълните на: https://goo.gl/forms/k4rlKrqUhRvZ1wBM2

Благодарим Ви за отзивчивостта и отделеното време!