• en

Български проект е отличен като „Успешнa история“

юли 13, 2018

Уважаеми посетители,

 

След успешното приключване на дългосрочните проекти по КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ на Програма „Еразъм+“, финансирани през 2015г г., е проведена оценка на европейско ниво за определяне на най-успешните и качествено реализирани проекти по Програмата. След обстоен анализ по много стриктни критерии за качество на изпълнение на дейностите и постигнати резултати, от страна на екип експерти на Главната дирекция за образование, младеж, спорт и култура на ЕК, които са разгледали най-добрите предложения от всяка страна от ЕС, един проект, координиран от българска организация, беше отличен като „Успешна история“.

Такова отличие е голямо признание и успех, тъй като за „Успешна история“ се обявяват само проекти, които се отличават със своето въздействие, принос върху формирането на политиките, иновативни резултати и/или креативни подходи, и биха могли да бъдат източник на вдъхновение за другите.

Отличеният проект е 2015-1-BG01-KA202-014258 – „Strategic partnership for competence based training in Bio-fertilizers“ на Булгап ООД.

Представители на успешната организация ще бъдат поканени на годишната валоризационна конференция на ЦРЧР, където се представят резултатите по Програма „Еразъм+“ за изминалата година, а най-добрите проекти се награждават със знак за качество.

Насърчаваме българските организации, работещи по проекти, финансирани от ЕК, да поддържат високи стандарти на работа с оглед постигането на много добри и устойчиви резултати, приложими в различните сфери, подкрепяни от Програма „Еразъм+“.

Повече информация за успешните проекти на европейско ниво, можете да намерите на Онлайн платформата за разпространение на резултати по „Еразъм+“ Екипът на ЦРЧР поздравява отличената организация за постигнатия успех и изразява надеждата си, че постиженията ще мотивират други кандидати и ще популяризират положителния ефект от Програма „Еразъм+“.

 

Екипът на ЦРЧР