• en

Междусекторна среща

Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите“, сектор „Младеж“, 26 април 2018г

Национална покана за кандидатстване по КД3 „Структурен диалог“, сектор „Младеж“, 26 април 2018г.

Национална покана за кандидатстване по КД1 „Образователна мобилност“, сектор „Младеж“, 26 април 2018г.

Регистрационни номера по Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“ Покана за кандидатстване към 21 март 2018 г.

Удължаване на срока за кандидатстване по Ключова дейност 2, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен (КА229)“