• en

Съвместни магистърски програми

Интегрирана международна магистърска програма, проведена от международен консорциум от висши училища от и извън Европа, съответстваща на 60, 90 или 120 кредита. Програмата е наследник на Програма „Еразмус Мундус“. Еразмус Мундус съвместни магистърски програми предлагат стипендии на отлични студенти и персонал от цял свят. Периодът на обучение в магистърска програма трябва да бъде реализиран в най-малко две европейски държави, представени в консорциума.

Участие на организации:

1. Легитимни участници – участваща организация може да е всяка публична или частна организация, установена в държава по програмата или в държава партньор, която допринася пряко и активно за провеждането на СМПЕМ. Например такава организация може да е:

– висша учебна институция;

– публично или частно, малко, средно или голямо предприятие (включително социално предприятие);

– публичен орган на местно, регионално или национално равнище;

– организации с нестопанска цел, сдружения, НПО;

– научноизследователски институт.

2. Състав на консорциума – 3 Висши училища от минимум 3 различни Програмни държави.

3. Продължителност на проекта – в зависимост от продължителността на програмата (1-2 години) Консорциума ще получи финансиране за 4/5 години, за да финансира 1 подготвителна година, последвана от 3 последователни записвания на студенти.

4. Продължителност на дейностите

Подготвителна година: 1 академична година

Изпълнение на програмата: 3 последователни записвания на студенти, обхващащи 1-2 академични години

5. Кандидатстване

Кой може да кандидатства? – ВУИ, установена в държава по програмата. ВУИ кандидатства за подкрепа от името на консорциума за СМПЕМ. Филиали на ВУИ от държави партньори, установени в държави по програмата, или филиали на ВУИ от държави по програмата, установени в държави партньори, не могат да кандидатстват за подкрепа;

Къде се кандидатства? – Пред Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура в Брюксел.

Кога се кандидатства? – Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 18 февруари 2016г., 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, стартиращи между 1 август и 31 октомври същата година – Покана за кандидатстване

Как се кандидатства? – Подробна информация за процедурата за кандидатстване можете да намерите в част В от настоящото ръководство. (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf )

Участие на граждани:

Студенти на ниво магистър, членове на персонала на участващите организации, поканени университетски учени (гост-лектори) от държави по програмата и държави партньори.

1. Студентска стипендия, която включва:

– Пълна стипендия, която покрива учебни такси, пътни разходи и издръжка;

– Застраховки;

– Обучение в най-малко две различни Програмни държави, част от Консорциума;

– Признаване на обучението – joint or multiple degree;

– Erasmus+ Student and Alumni Association.

2. Участие в магистърски програми:

– Еразмус Мундус Магистърски курсове – Erasmus Mundus Masters Courses (EMMCs);

– Еразмус Мундус Съвместни магистърски програми – Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMDs).

3. Участие в докторски програми:

– Еразмус Мундус Съвместни докторски програми – Erasmus Mundus Joint Doctorates (EMJDs)

– Докторски програми по Дейност „Мария Кюри“, Програма „Хоризонт 2020“ – Marie Skłodowska-Curie Actions.

4. Кандидатстване:

Студентите кандидатстват за стипендия пряко пред избрания от тях консорциум и преминават през конкурсна процедура за подбор, организирана от участващите в консорциума университети.

Подборът, одобряването и мониторингът на отделните получатели на стипендии са отговорност на консорциума.

Важни документи:

Програмното Ръководство по Програма „Еразъм+“  (версия на английски език)

Как да подготвим добро проектно предложение? – How to prepare a competitive proposal?

Информация за Еразмус Мундус съвместни магистърски програми

Кратко ръководство за селектирани висши учебни институции от Партньорски държави –  Quick reference guide for selected higher education institutions in Partner Countries

Информация за Еразмус Мундус съвместни магистърски програми – за институции

Quality Assurance in Erasmus Mundus Joint Master Degrees

Erasmus Mundus joint master degrees – The story so far