• en

Обучител в сферата на образованието за възрастни

Като обучител или специалист в неформалното обучение бихте могли да развиете уменията си и да повишите своята компетентност в областта, в която работите. Можете да разширите познанията си за политиките и практиките на европейските страни в областта на образованието за възрастни чрез проекти, които са предоставени от Вашата организация.

Възможностите за участие като обучител в сферата на образованието за възрастни са:

  1. Участие в структурирани курсове;
  2. Период на наблюдение в партньорска организация;
  3. Преподаване в партньорска организация.

Програмата ще покрие разходите Ви за пътуване, настаняване, изхранване, предварително езиково обучение и застраховки.

За да участвате, е необходимо организацията, в който работите, да е бенефициент по проект за мобилност на Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 (КД1), сектор „Образование за възрастни“.

Европа Ви очаква! За повече информация се обърнете към организацията, в която работите.

Не забравяйте, че кандидат по Програма „Еразъм+“ може да бъде организацията, в която работите, а не Вие като физическо лице!

>> За повече информация се насочете към КД1, сектор „Образование за възрастни“

Също така, бихте могли да предложите на организацията, в която практикувате да инициира транснационален проект за сътрудничество по КД2 „Стратегически партньорства“, съвместно с други организации/институции в областта на образованието за възрастни, а дори и с такива, работещи в други области, с оглед насърчаването на иновациите и обмяната на опит и добри практики. В рамките на подобен партньорски проект, бихте могли да се включите под различна форма, като участвате в работни срещи, обучение на персонала, както и да включите обучаеми в мобилности в рамките на проекта.

Организацията, в което работите, може да участва в следните типове Стратегически партньорства:

  1. Стратегически партньорства за обмен на добри практики

Стратегическите партньорства, подкрепящи обмена на добри практики, осигуряват възможност на организацията да разширят своите международни мрежи чрез сътрудничество с различни партньори като например младежки организации, университети и предприятия, както и други организации, работещи в сектор „Образование за възрастни“.

  1. Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите

Този тип партньорство предлага възможност за разработване, тестване и трансфер на иновативни продукти или методи. За постигането на тези амбициозни цели, проектите могат да предвиждат безвъзмездни средства за работа по интелектуални продукти, както и допълнително финансиране за популяризиране на резултатите.

Напомняме Ви, че индивидуалното кандидатстване не е допустимо. Проектно предложение може да бъде подадено само от името на институцията, в която практикувате.

>> За повече информация се насочете към КД2, сектор „Образование за възрастни“

Можете да се включите в EPALE, европейският портал на образованието за възрастни, който предоставя възможност на учители, обучители, изследователи, лица отговорни за формирането на политиките в сектора да обменят идеи и ресурси с други професионалисти в Европа, да обменят опит, да споделят ресурси и идеи за проекти, да търсят партньори за проекти по КД1 и КД2 на Програма „Еразъм+“, както и възможности за обучение и курсове.

>> Научете повече за EPALE