• en

Младеж

Образователна мобилност за младежи и младежки работници

По КД1 в сектор „Младеж“ се отпуска финансова подкрепа за проекти за Образователна мобилност за младежи и младежки работници. Мобилността може да протече в рамките на някоя от следните форми:

  • Младежки обмен;
  • Мобилност на младежки работници;
  • Проект за доброволчески дейности.

Младежките обмени позволяват на групи от млади хора от различни страни да се срещат и да съжителстват за период до 21 дни. По време на младежкия обмен участниците изпълняват предварително подготвена работна програма, включваща работни ателиета, практически упражнения, дебати, ролеви игри, симулации, дейности на открито и др.  Младежките обмени се основават на транснационалното сътрудничество между две или повече участващи страни от различни държави в или извън ЕС.

Насоки за защита и безопасност на участниците (версия на английски език /версия на български език).

Ръководство с информация за законодателството в отделните държави членки по отношение на защитата на участниците.

Мобилността на младежки работници подкрепя професионалното развитие на младежките работници под формата на участие в:

  • семинари,
  • обучителни курсове,
  • контактни семинари,
  • учебни визити,
  • наблюдение в чужбина в организация, активна в младежкия сектор.

Дейностите за мобилност са транснационални и включват минимум две участващи организации (изпращаща и приемаща) от различни държави. Ако проектът предвижда само една дейност, координаторът играе роля и на изпращаща или приемаща организация, освен ако дейността не е Европейска доброволческа служба. Ако проектът предвижда повече от една дейност, координаторът може да – но не задължително трябва да – играе ролята и на изпращаща или приемаща организация. Във всички случаи, координаторът не може да бъде организация от Партнираща държава в съседство на ЕС.

Дейности в рамките на Програмни държави: всички участващи организации трябва да са от Програмни държави.

Дейности с Партниращи държави: дейността трябва да включва минимум една организация от Програмна държава и една организация от Партнираща държава в съседство на ЕС.

Европейската доброволческа служба (ЕДС) дава възможност на млади хора между 17-30 годишна възраст да изразят своята лична отдаденост  към обществото чрез реализиране на неплатена и целодневна доброволческа служба за период до 12 месеца в друга страна в или извън ЕС. Тази дейност позволява на доброволците да допринасят към всекидневната работа на организации, работещи в сферата на: младежките политики; личностното и образователното развитие на младите хора; гражданската ангажираност, както и други сфери като социални грижи, социално включване на хора в неравностойно положение, околна среда, образователни програми в сферата на неформалното образование, ИКТ и медийна грамотност, култура и креативност и др.

Всяка организация, която желае да участва в ЕДС, трябва да бъде акредитирана.

Повече информация относно кандидатстването за акредитация на младежки доброволчески организации, може да намерите тук.

Резултати от проведена акредитация по Европейска доброволческа служба може да откриете тук.

От файловете по-долу могат да бъдат изтеглени публикации, свързани с правата и задълженията в ЕДС, повишаване на качеството в ЕДС, както и практически насоки за реализацията на дейностите в проектите.

 Еразъм+ доброволчески информационен пакет

Ръководство за ментори в ЕДС

Ръководство – Повишаване на качеството на ЕДС проектите

EVS Galaxy – Ръководство за ЕДС координатори