• en

Изграждане на капацитет във висшето образование

Изграждане на капацитета са транснационални проекти, базирани на многостранни партньорства между висши училища от Програмните страни и легитимните Партниращи страни.

Възможно е участието на не академични партньори, които да допринесат за изграждането на връзка между обществото и бизнеса.

Тази дейност подкрепя модернизацията, достъпността и интернационализацията във висшите училища в легитимните Партниращи страни, сътрудничеството между Програмните и Партниращите държави.

1. Категория на проектите:

– Съвместни проекти (Joint projects)

– Структурни проекти (Structural projects)

2. Продължителност на проектите – от 2 до 3 години. Продължителността на проекта трябва да бъде избрана на етапа на кандидатстване въз основа на целта на проекта и на вида на планираните дейности.

3. Кандидатстване:

Кой може да кандидатства? – ВУИ, установена в държава по програмата. ВУИ кандидатства за подкрепа от името на консорциума за СМПЕМ. Филиали на ВУИ от държави партньори, установени в държави по програмата, или филиали на ВУИ от държави по програмата, установени в държави партньори, не могат да кандидатстват за подкрепа;

Къде се кандидатства? – Пред Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура в Брюксел.

Кога се кандидатства? – Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 7 февруари 2019 г., 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време) – Покана за кандидатстване

Как се кандидатства? – Подробна информация за процедурата за кандидатстване можете да намерите в част В от Ръководството по Програма „Еразъм+“.

Продължителност на проекта – Проектите за изграждане на капацитет могат да са с продължителност 2-3 години. Продължителността на проекта трябва да бъде избрана на етапа на кандидатстване въз основа на целта на проекта и на вида на планираните дейности.

3.Финансиране:

– минимален размер на финансирането – 500 000 EUR

– максимален размер на финансирането – 1 000 000 EUR

– отделно финансиране на Специалното направление за мобилност

Важни документи:

Програмното Ръководство по Програма „Еразъм+“ (версия на английски език)

Информация за Изграждане на капацитета във висшето образование

Презентация за Изграждане на капацитета във висшето образование

Кратко ръководство за селектирани висши учебни институции от Партньорски държави – Quick reference guide for selected higher education institutions in Partner Countries