• en

Административни услуги, извършвани от ЦРЧР

Наименование на услугата Нормативно основание
1. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Бланка на заявление може да изтеглите от тук.

 • Кодекс за социално осигуряване.
 • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.
 • § 1, т. 2 ”в”от Допълнителните разпоредби от Закона за администрацията.
2. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Бланка на заявление може да изтеглите от тук.

 • Кодекс за социално осигуряване.
 • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.
 • § 1, т.2 ”в” от Допълнителните разпоредби на Закона за администрацията.
3. Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт, или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга § 1, т. 2 ”г” от Допълнителните разпоредби на Закон за администрацията.
4. Предоставяне на достъп до обществена информация

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация може да изтеглите от тук.

Заявление за достъп до обществена информацията може да изтеглите от тук.

Протокол за заявено устно искане за предоставяне на достъп до обществена информация може да изтеглите от тук.

Анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване, предоставено от ЦРЧР, може да изтеглите от тук.

Закон за достъп до обществена информация.
5. Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ § 1, т.2 ”в” от Допълнителните разпоредби на Закона за администрацията във връзка с чл. 5, ал.7 от Кодекс за социално осигуряване и във връзка с чл.40 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.

При предоставяне на обществена информация, дължимите разходи се определят съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на МФ за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация. Посочените стойности на разходи са без ДДС и според вида на носителя са, както следва:

 • дискета – 1 брой – 0,50 лв.;
 • CD – 1 брой – 0,50 лв.;
 • DVD – 1 брой – 0,60 лв.;
 • разпечатване – 1 стр. (А4) -0,12 лв.;
 • ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;
 • факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;
 • видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;
 • аудиокасета- 1 брой – 1,15 лв.;
 • писменасправка- 1 стр, (А4)- 1,59 лв.

Дължимите разходи подлежат на актуализация при настъпили изменения от определените от Министъра на финансите нормативи.

Заплащането на дължимите разходи се извършва по банков път по сметка на Център за развитие на човешките ресурси:

 1. БАНКА: Банка ДСК; Клон: КАЛОЯНIBAN BG53STSA930000I5113870BIC: STSABGSF,
 2. В касата на Център за развитие на човешките ресурси, адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 15, ет. 4, ст. 4.12.