• en
    • en

Директор на професионална гимназия

Вашата роля е от решаващо значение за развитието на училището Ви в национален и европейски контекст, както и за връзката му с университетите и пазара на труда.

Кандидатствайте с Вашето училище за проект за мобилност, който позволява професионалното развитие на целия персонал на училището. Възможностите, от които може да се възползвате, са следните:

  • Мобилност на персонал с цел преподаване: тази дейност позволява на персонала в професионалните училища да преподава/обучава в партньорско училище за професионално образование и обучение в чужбина. Също така дейността дава възможност на персонала на предприятия да се обучава в друга организация в сферата на ПОО в чужбина.
  • С цел обучение: тази дейност подкрепя професионалното развитие на персонала в ПОО под формата на преподавателска мобилност или обмяна на опит/наблюдение на работното място в чужбина в предприятие или друг вид организация в областта на ПОО.

>> За повече информация се насочете към КД1, сектор „Професионално образование и обучение“

Друга възможност за Вас е подаването на проектно предложение за „Стратегически партньорства“ по КД2, където да осъществите сътрудничество с други европейски организации и/или институции, местни власти и фирми, за да стимулирате иновациите, обмяната на опит и добрите практики, както и да обсъдите въпроси от взаимен интерес за отделните страни.

Налице са различни възможности за включването Ви, като участие в работни срещи, обучение на персонала, преподаване в чужда образователна институция, както и възможност, учениците, които обучавате, да преминат период на обучение в друго европейско училище.

Кандидатствайте с Вашето училище за:

  1. Партньорства за училищен обмен

Партньорствата за училищен обмен са добра възможност за училища, които искат да създадат проект за обмен на ученици и персонал. Проектите са малки, с по-лесен процес на кандидатстване, което ги прави подходящи за училищата, кандидатстващи за своето първо партньорство по Програма „Еразъм+“.

В този тип проекти могат да участват от 2 до 6 училища – Линк към списъка с легитимните участници

  1. Стратегически партньорства за обмен на добри практики

Стратегическите партньорства, подкрепящи обмена на добри практики, осигуряват възможност на училищата да разширят своите международни мрежи чрез сътрудничество с различни партньори като например младежки организации, университети и предприятия, както и други училища.

  1. Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите

Този тип партньорство предлага възможност за разработване, тестване и трансфер на иновативни продукти или методи. За постигането на тези амбициозни цели, проектите могат да предвиждат безвъзмездни средства за работа по интелектуални продукти, както и допълнително финансиране за популяризиране на резултатите.

Напомняме Ви, че индивидуалното кандидатстване не е допустимо, проектно предложение може да бъде подадено само от името на институцията, която представлявате.

>> За повече информация се насочете към КД2, сектор „Професионално образование и обучение“

Насърчавайте участието на вашия екип в eTwinning, училищната общност в Европа, платформа за срещи с колеги, обмен на идеи, изпълнение на съвместни проекти, посредством електронно свързване. Без крайни срокове и разходи, еTwinning е важен ресурс, подпомагащ изпълнението на проектите по Програма „Еразъм+“

>> Научете повече за eTwinning